خلاصه ترمودینامیک فرشاد کوثری

ترمودینامیک فرشاد کوثری

اين خلاصه درس اختصاصًا براي دانشجوياني تدوين شده است كه حداّقل يك بار مباحث مورد پوشش آزمون كارشناسي ارشد را مطالعه كرده و با مفاهيم و تعاريف ترموديناميك آشنايي دارند. هدف در اينجا ارائة مباحث و فرمولها به طور فشرده به صورتي است كه كمكي براي حافظه و تشخيص سريع مورد كاربرد باشد. احتمال مورد توجه قرار گرفتن هر مبحث توسط طراحان سؤال…. ادامه مطلب…