جزوه دینامیک دکتر شاهرخ حسینی دانشگاه علم و صنعت

جزوه دینامیک دکتر شاهرخ حسینی :
دینامیک-میچکا98
با توجه به درخواست بازدیدکنندگان عزیز جزوه دکتر حسینی در سایت قرار گرفت .
باشد که مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد
برای استفاده بهینه و درست تر همگان از جزوات دوستان در نظر سنجی مربوط به جزوه شرکت کنند.

نمونه جزوه:

نمونه جزوه دینامیک دکتر شاهرخ حسینی

 

آنچه باید از دینامیک بدانیم:

دینامیک یا پویایی از واژه لاتین به معنی حرکت‌شناسی گرفته شده‌است
شاخه‌ای از مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دلایل حرکت و به بیانی دقیق بررسی حرکت به کمک نیروها و قوانین مربوطه می‌پردازد.
می‌توان گفت به‌ طور کلی دینامیک که در آن حرکت اجسام مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، شامل دو قسمت است
سینماتیک و سینتیک 
در بخش سینماتیک از علت حرکت بحثی به میان نمی‌آید و حرکت بدون توجه به عامل ایجادکننده آن بررسی می‌شود.
بنابراین در سینماتیک حرکت بحث بیشتر جنبه هندسی دارد.

اما در سینتیک علتهای حرکت مورد توجه قرار می‌گیرند.
یعنی هر ذره یا جسم همواره در ارتباط با محیط اطراف خود و متأثر از آن‌ها فرض می‌شود محیط اطراف حرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به عنوان مثال فرض کنید، جسمی با جرم معین بر روی یک سطح افقی در حال لغزش است.
در این مثال سطح افقی
به عنوان یکی از محیطهای اطراف جسم با اعمال نیروی اصطکاک در مقابل حرکت جسم مقاومت می‌کند.

عوامل مؤثر بر حرکت
حرکت یک ذره معین را ماهیت و آرایش اجسام دیگری که محیط ذره را تشکیل می‌دهند، مشخص می‌کند.

تأثیر محیط اطراف بر حرکت ذره با اعمال نیرو صورت می‌گیرد؛
بنابراین مهم‌ترین عاملی که در حرکت ذره باید مورد توجه قرار گیرد، نیروهای وارد بر ذره و قوانین حاکم بر این نیروها می‌باشد.

قوانین حرکت

در قلمرو مکانیک کلاسیک، یعنی در سرعتهای کوچکتر از سرعت نور حرکت اجسام مختلف بر اساس قوانین حرکت نیوتن به‌طور کامل قابل تشریح است.
این قوانین عبارتند از:

قانون اول نیوتن

هرگاه بر جسمی نیرو وارد نشود جسم اگر ساکن باشد همچنان ساکن می‌ماند.
و اگر دارای حرکت باشد به حرکت خود با سرعت ثابت ادامه می‌دهد.
اگر برآیندهای نیروهای وارد برجسمی صفرباشد اندازهٔ حرکتش ثابت می‌ماند.
ولی در مورد ممان اینرسی اگر برآیندنیروهای وارد برجسمی صفر باشد ممکن است اندازاهٔ حرکت دورانیش صفر نباشد.

قانون دوم نیوتن

این قانون به صورتهای مختلف بیان می‌شود که یکی از آن‌ها بر اساس تعریف اندازه حرکت خطی و دیگری برای تعریف شتاب حرکت می‌باشد.
در حالت اول چنین گفته می‌شود که میزان تغییر اندازه حرکت خطی یک جسم، با نیروی وارد بر آن متناسب و هم جهت می‌باشد.
اما بر اساس تعریف شتاب : هرگاه بر جسمی نیرویی وارد شود جسم در راستای آن، شتاب می‌گیرد که با اندازه آن نیرو متناسب است.
اگر برآیندنیروهای وارد برجسمی صفر نباشد اند ازاء حرکتش تغییر می‌کند.

قانون سوم نیوتن

این قانون که تحت عنوان قانون عمل و عکس‌العمل معروف است، حتی در بعضی از رفتارهای اجتماعی نیز مصداق دارد.
بیان قانون سوم : هر عملی را عکس‌العملی است که همواره با آن برابر و در خلاف جهت آن قرار دارد.
 مثلا هنگام راه رفتن در روی زمین، نیرویی از جانب و به طرف جلو بر ما وارد می‌شود که سبب حرکت ما به سمت جلو می‌شود،
برعکس ما نیز بر زمین نیرو وارد کرده و آن را به سمت عقب می‌رانیم؛
ولی چون جرم زمین در مقایسه با جرم ما خیلی زیاد است، حرکت زمین به سمت عقب محسوس نیست.

قضیه کار و انرژی

در مکانیک واژهٔ کار زمانی به کار می‌رود که بر روی جسمی نیرویی اعمال شده و آن را جابجا کند،
یا موجب تغییر در حرکت آن شود؛
بنابراین در دینامیک حرکت کار مفهوم با ارزشی است.اما کار به دو صورت می‌تواند بر روی جسم انجام شود.
فرض کنید، جسمی با سرعت معین در حال حرکت است،

اگر بر روی جسم کار انجام شود امکان دارد سرعت حرکت جسم را افزایش دهد
یا اینکه سرعت جسم را کاهش دهد.
در حالت اول که سرعت جسم افزایش پیدا می‌کند میگویند کار انجام شده سبب ذخیره انرژی در جسم می‌شود

اما در حالت دوم ما با صرف انرژی و انجام کار، سرعت جسم را کاهش می‌دهیم. از اینرو انرژی که وابسته به سرعت جسم بوده و انرژی جنبشی نام دارد، تعریف می‌شود
قضیه کار و انرژی جنبشی:  کار انجام شده بر روی جسم متناسب با تغییر انرژی جنبشی آن است.

مکانیک لاگرانژی و حرکت جسم صلب حرکت ذره یک حالت تقریباً ایده‌آل و آرمانی از حرکت واقعی اجسام در فضای سه بعدی است.
یعنی در بعضی موارد، تقریب حرکت جسم به عنوان یک ذره نمی‌تواند مفید واقع باشد؛
بنابراین در حالت کلی جسم به صورت یک جسم صلب در فضا در نظر گرفته می‌شود و با تعریف مختصات تعمیم یافته  و نیروهای تعمیم یافته و با استفاده از معادلات لاگرانژ حرکت جسم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
معادلات لاگرانژ یا به بیان بهتر فرمولبندی مکانیک لاگرانژ نسبت به مکانیک نیوتنی  حالت کلی‌تر و کاملتری می‌باشد.

در مکانیک لاگرانژی ابتدا کمیتی به عنوان لاگرانژی که به صورت مجموع انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل جسم تعریف می‌شود، محاسبه می‌گردد؛
و با قرار دادن آن در معادلات لاگرانژ، معادله حرکت جسم حاصل می شود.
__________________________________________________________________

سرفصل های تفصیلی سرفصل دینامیک
بخش اول : دینامیک ذرات
فصل یک : آشنایی با دینامیک
تاریخچه و کاربرد مدرن دینامیک
مفاهیم پایه
قوانین نیوتن
یکاها
گرانش
ابعاد
حل مسائل دینامیک

فصل دوم : دینامیک ذرات
حرکت راست خط

حرکت خمیده خطی صفحه ای

مختصات قائم ( x-y )

مختصات قائم و مماسی ( n-t )

مختصات قطبی ( r-θ )

حرکت خمیده خطی فضایی

حرکت نسبی ( محور انتقال یابنده )

حرکت مقید ذرات متصل به هم

فصل سوم : سینتیک ذرات
قسمت الف : نیرو ، جرم و شتاب

قانون دوم نیوتن

معادله حرکت و حل مسئله

حرکت راست خط

حرکت خمیده خطی

قسمت ب : کار و انرژی

کار و انرژی جنبشی

انرژی پتانسیل

قسمت ج : ضربه و اندازه حرکت

ضربه خطی و اندازه حرکت خطی

ضربه زاویه ای و اندازه حرکت زاویه ای

کاربرد خاص

برخورد

فصل چهارم : سینتیک سیستم ذرات
تعمیم قانون دوم نیوتن

کار – انرژی

ضربه – اندازه حرکت

پایستگی انرژی و اندازه حرکت

جریان جرمی پایا

جرم متغییر

بخش دوم : دینامیک اجسام صلب
فصل پنجم : سینماتیک صفحه ای اجسام صلب
چرخش

حرکت مطلق

سرعت نسبی

مرکز آنی سرعت صفر

شتاب نسبی

حرکت نسبت به محور چرخان

فصل ششم : سینتیک صفحه ای اجسام صلب
قسمت الف : نیرو ، جرم و شتاب

معادله کلی حرکت

انتقال

چرخش حول محور ثابت

حرکت صفحه ای کلی

قسمت ب : کار و انرژی

رابطه کار – انرژی

محاسبه شتاب با استفاده از رابطه کار – انرژی

قسمت ج : ضربه و اندازه حرکت

معادله ضربه – اندازه حرکت

فصل هفتم : آشنایی با دینامیک سه بعدی اجسام صلب
قسمت الف : سینماتیک

انتقال

چرخش حول محور ثابت

حرکت در صفحات موازی

چرخش حول نقطه ثابت

حرکت کلی

قسمت ب : سینتیک

اندازه حرکت زاویه ای

انرژی جنبشی

معادله اندازه حرکت وانرژی

حرکت در صفحه موزای

حرکت چرخش نمایی : تقدیم پایا

فصل هشتم : ارتعاش و پاسخ زمانی
ارتعاش آزاد ذرات

ارتعاش وادانسته ذرات

ارتعاش اجسام صلب


دکتر شاهرخ حسینی
شاهرخ حسینی

رتبه علمی: استاد

دانشگاه های محل تحصیل

دکترا، City University، انگلستان
فوق لیسانس، City University، انگلستان
لیسانس، دانشگاه علم و صنعت، ایران

افتخارات

Supervision if the best PhD’s thesis of the year 2014, Iranian Society of Acoustics and Vibration.
Supervision if the best Bachelor thesis of the year 2014, Iranian Society of Mechanical Engineers.
Committee of Vice-Chancellors and Principals of the Universities of the United Kingdom, Overseas Research Students (ORS) award, London, England, 1982/83.
Committee of Vice-Chancellors and Principals of the Universities of the United Kingdom, Overseas Research Students (ORS) award, London, England, 1981/82.
Ministry of Culture and Higher Education, PhD Scholarship award, Tehran, Iran, 1977.

زمینه های تحقیقاتی

ضربه
صوت و ارتعاش
محیط پیوسته

آزمایشگاه تحقیقاتی

آزمایشگاه تحقیقاتی ضربه
انتشارات

مکانیک محیط پیوسته (تالیف)، ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول- ۱۳۹۰
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
برای بهبود روند آموزش به جزوه دینامیک دکتر شاهرخ حسینی رای بدهید تا دیگر دانشجویان بتوانند بر اساس آرا جزوه ی بهتر را انتخاب کنند
[kkstarratings]
لینک دانلود جزوه دینامیک دکتر شاهرخ حسینی  :
حجم فایل: ۱٫۷ مگابایت
تعداد صفحه:
۲۵۳
دینامیک_شاهرخ حسینی_میچکا۹۸

برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: ۱ میانگین: ۵]
Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *